5 juli 2016

Training

Basistraining Driehoekskunde

Dé training voor zorgprofessionals die zich willen bekwamen in het Samenwerken in de Driehoek. Deze training beslaat twee dagdelen (á 3u) die wat korter op elkaar volgen, waarna er veelal een terugkombijeenkomst plaatsvindt (na een maand of zes, eveneens á 3u). Deze opzet biedt deelnemers de mogelijkheid de stof tijdens de eerste twee bijeenkomsten goed te doordenken én tegen te komen in de praktijk. In de zes maanden die daarop volgen gaat men er actief mee aan de slag, waarna de terugkombijeenkomst volgt. 

De eerste bijeenkomst staat in het licht van kennismaking; zowel met elkaar als met de visie Driehoekskunde. Dit betreft een interactieve kennismaking, gezien de vele voorbeelden die het doorgaans bij deelnemers oproept. Dat is ook juist de kracht. Tevens wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete casuïstiek. Soms meteen al naar eigen ingebrachte casuïstiek, soms a.h.v. een door ons meegebrachte casus.

In de tweede bijeenkomst verdiept de visie zich. Naast het werken in de zorgdriehoeken komt ook het werken in de ondersteuningsdriehoek aan de orde, welke wordt uitgebouwd tot een ware organisatiediamant. Ook het thema zelfreflectie maakt vaak deel uit van deze bijeenkomst. De nadruk ligt echter op het bespreken van de eigen casuïstiek; dat blijkt steeds weer hét moment waarop de kwartjes werkelijk vallen.  

In de terugkombijeenkomst worden de opgedane ervaringen besproken, de eerder besproken theorie opgefrist en resterende casuïstiek behandeld. Ook is er aandacht voor het borgen van hetgeen geleerd; hoe voorkomen we dat dit even snel weer wegzakt? 

Train-de-trainer Driehoekskunde

Regelmatig wordt er door zorgorganisaties besloten om alle medewerkers te trainen in Driehoekskunde. Zodra dit grotere organisaties betreft is het vaak niet haalbaar dat wij die trainingen verzorgen. In die gevallen wordt er veelal voor het bekende Train-de-trainer concept gekozen, waarin een aantal medewerkers van de organisatie worden opgeleid tot het verzorgen van de Training Driehoekskunde. 

De training beslaat drie dagen á 6,5u. Deelnemers krijgen enerzijds de trainingslijn aangeleerd en leren anderzijds om casuïstiek te bespreken. Dit laatste vraagt vaak de meeste aandacht. Ondersteunende documenten maken deel uit van de Train-de-trainer, welke de trainers in staat stelt om direct met het geleerde aan de slag te gaan. Waar wenselijk is het natuurlijk mogelijk om hier e.e.a. in aan te passen. 

Na de training volgen er meestal een aantal terugkombijeenkomsten, waarin de opgedane ervaringen worden besproken, er verdieping plaatsvindt op thematiek én er verder wordt geoefend met het bespreken van casuïstiek. De behoefte hieraan verschilt per trainersgroep. 

Sinds kort hebben we besloten tot een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de Train-de-trainer Driehoekskunde. Deelnemers dienen zelf reeds de training Driehoekskunde te hebben gevolgd, bij voorkeur bij de trainer die de Train-de-trainer voor zijn rekening neemt. De ervaring leert dat dit het resultaat van de Train-de-trainer zeer ten goede komt, daar deelnemers reeds bekend zijn met de inhoud van de training. Zouden deelnemers dit tijdens de Train-de-trainer voor het eerst tot zich krijgen, dan beïnvloedt dit hun leerproces als trainer ten negatieve. Dit verwachten we te ondervangen door deze voorwaarde te stellen.

Training Driehoeksconsultatie

Alweer enige jaren bieden we Driehoeksconsultaties vanuit Drienamiek. Deze interventie bevindt zich feitelijk tussen de Training Driehoekskunde enerzijds en een Driehoekstraject anderzijds. Het belangrijkste verschil met de laatste is dat familie bij deze interventie niet wordt betrokken; zij richt zich uitsluitend op de betrokken zorgprofessionals. Zie Driehoeksconsultatie voor meer informatie. 

Driehoeksconsultatie laat zich uitstekend combineren met reeds bestaande takenpakketten, juist omdat er (kortdurend) op casusniveau kan worden ingevlogen. Deelnemers zijn veelal maatschappelijk werkers, gedragsdeskundigen en teamcoaches. De training wordt uitsluitend in-company aangeboden en is niet toegankelijk voor zelfstandigen. 

In de training Driehoeksconsultatie worden deelnemers toegerust om hun collega’s te ondersteunen bij voorkomende driehoeksvraagstukken. Dit kunnen collega’s uit alle lagen van de organisatie betreffen; dus van begeleiders tot het MT. 

De praktijk leert dat het organisaties veel oplevert wanneer zij een aantal van deze driehoeksconsulenten in huis hebben. Zij zijn laagdrempeliger dan ondersteuning van buitenaf en kunnen vaak makkelijker aansluiten bij bijvoorbeeld een intern overleg. Ook bieden ze een mooi vervolgaanbod op de trainingen Driehoekskunde, waarin nogal eens vraagstukken op tafel komen die de training in complexiteit overstijgen, maar waarbij een Driehoekstraject niet passend is. 

De training beslaat drie dagen á 6,5 uur. Deelnemers worden intensief geschoold in de visie Driehoekskunde en leren van daaruit driehoeksvraagstukken analyseren en bespreken met de betrokken (kern)professionals. Vaak volgen er na de training een aantal vervolgbijeenkomsten waarin praktijkervaringen en complexe casuïstiek worden behandeld. 

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers. 

Training Driehoeksbegeleiding

Driehoeksbegeleiding is een werkvorm die binnen Drienamiek is ontwikkeld om driehoeken-in-problemen te ondersteunen. Het kent verschillende vormen, waarvan het Driehoekstraject de meest intensieve is. Zie Driehoekstraject voor meer informatie. 

Deelnemers aan deze training zijn in de meeste gevallen gedragsdeskundigen, leidinggevenden en maatschappelijk werkers. Naast kennis van- en enthousiasme over Driehoekskunde is procesmatige gesprekservaring een vereiste om aan de training te kunnen deelnemen. De training wordt uitsluitend in-company aangeboden en is niet toegankelijk voor zelfstandigen. 

De primaire focus binnen de training Driehoeksbegeleiding is het toerusten van deelnemers tot het begeleiden van Driehoekstrajecten. Hoewel de andere vormen van Driehoeksbegeleiding eveneens aan bod komen, waaronder een stukje Driehoeksconsultatie, ligt het zwaartepunt nadrukkelijk op de methodiek van het Driehoekstraject. 

De training bestaat voor een belangrijk deel dan ook uit het concreet oefenen middels rollenspelen. Daarin blijkt het steeds weer leerzaam om te oefenen vanuit verschillende rollen, niet alleen vanuit die van een Driehoeksbegeleider. Zo is het bijvoorbeeld uitermate leerzaam om als moeder of begeleider te ervaren wat een collega-Driehoeksbegeleider (niet) doet. Het zijn rollenspelen die vaak lange tijd bijblijven. 

De training beslaat drie dagen á 6,5 uur. Deelnemers worden intensief geschoold in de visie Driehoekskunde en leren van daaruit driehoeksproblemen analyseren en beantwoorden vanuit de methodiek Driehoeksbegeleiding. Vaak volgen er na de training een aantal vervolgbijeenkomsten waarin praktijkervaringen en complexe casuïstiek worden behandeld. 

De maximale groepsgrootte bedraagt zes deelnemers.