30 november 2022

Teamtraject

Deze vorm betreft feitelijk een Driehoeksconsultatie voor teams. Niet zelden mondt een Driehoeksconsultatie dan ook uit in een Teamtraject. De reden daarvoor ligt voor de hand. Tijdens een Driehoeksconsultatie wordt er met de kernprofessionals ingezoomd op een specifieke casus, teneinde te ontdekken wat hen daarin te doen staat. Dit heeft vrijwel altijd directe gevolgen voor het betrokken team. Vaak vraagt het immers ook verandering vanuit hen. Soms is een losse consultatie voldoende om van daaruit zelfstandig verder te kunnen, zeker wanneer er recent een training Driehoekskunde heeft plaatsgevonden. Is dit echter langer geleden of is het team überhaupt nog niet bekend met Driehoekskunde, dan is een Basistraining of een Teamtraject vaak een logisch vervolg. Immers, wil de beoogde verandering kans van slagen hebben dan is het nodig dat de professionals van wie dit iets vraagt daar ook de juiste ondersteuning in krijgen. 

Een Teamtraject is een andersoortige interventie dan een Basistraining, hoewel de overlap voor zich spreekt. Waar de Basistraining start vanuit de visie Driehoekskunde, welke vervolgens wordt toegepast op verschillende driehoeken, start een Teamtraject vanuit de aangemelde casus. De ervaren moeilijkheden gelden immers als specifieke aanleiding tot de interventie, niet een algemene wens om zich (verder) te bekwamen in het Samenwerken in de Driehoek. Het vertrekpunt is dus fundamenteel anders. 

Doorgaans kent een Teamtraject drie sessies (á 3 uur), al is dit vooraf nooit met zekerheid te zeggen. Ook wordt er vaak voor gekozen om voor een langere periode opfris-sessies te plannen. Die helpen voorkomen dat men alsnog weer terugzakt in eerdere drienamieken

In deze trajecten is er veel ruimte voor een team om zich uit te spreken over hoe zíj dit alles ervaren. Dit is een essentieel onderdeel, willen wij teams goed leren begrijpen. Zonder hen werkelijk te begrijpen, zal het onmogelijk blijken hen tot ander gedrag te bewegen (wat je onder begrenzen zou kunnen scharen). Het is steeds weer bijzonder om hierin de paralellen naar de zorgdriehoeken waar te nemen (immers, ook begeleiders hebben familie eerst en vooral te begrijpen). 

Naast het (liefst) voltallige team, nemen ook de belangrijkste ondersteuners deel aan dit traject. Denk hierbij aan lijn (teamleiders, managers) en inhoud (gedragskundigen, teamcoaches). Het blijkt steeds weer van het grootste belang dat zorgprofessionals eerst de interne driehoeken goed op orde hebben, alvorens het goede te kunnen doen in zorgdriehoeken. In dit licht verbaast het niet dat ingewikkelde zorgdriehoeken nogal eens ingewikkelde interne driehoeken blootleggen. Desgewenst kan er vanuit een Teamtraject dan worden doorgepakt richting de diepere lagen binnen organisaties, teneinde een meer structurele verbetering te bewerkstelligen. 

Verslaglegging is een belangrijk onderdeel binnen deze interventie. Zorgprofessionals moeten de gelegenheid hebben om het besprokene nog eens rustig na te lezen en daarop te reflecteren. Ook creëert dit een doorgaande interventie; het kan er op een later moment altijd nog weer eens worden bij gepakt en wederom van waarde zijn.