5 juli 2016

Begeleiding

Driehoekstraject
Driehoeksbegeleiding is een werkvorm die binnen Drienamiek is ontwikkeld om driehoeken-in-problemen te ondersteunen. Het kent verschillende vormen, waarvan het Driehoekstraject de meest intensieve is. Driehoekstrajecten hebben als doel om driehoeken te helpen om (weer) samen te werken.

Om de situatie goed in kaart te kunnen brengen, worden er afzonderlijke kennismakingsgesprekken georganiseerd. Liefst eerst met ouders/verwanten en daarna met de betrokken kernprofessionals. Die gesprekken bieden meestal voldoende informatie om het vervolgtraject te bepalen.

Een belangrijk uitgangspunt in dat vervolg is het principe van de Volgorde: professionals zijn als eerste aan zet. Het verbaast dan ook niet dat er idealiter een aantal teambijeenkomsten aan de gezamenlijke gesprekken vooraf gaan. In die bijeenkomsten worden teams geholpen om anders naar de ontstane situatie te kijken en daarin vooral oog te hebben voor de eigen mogelijkheden tot verbetering. Al vrij snel wordt geprobeerd om de focus te verbreden, zodat ook de andere driehoeken binnen een locatie kunnen meeprofiteren van de inzet van dit Driehoekstraject.

Soms zijn deze bijeenkomsten voldoende om weer samen verder te kunnen, maar meestal zijn een aantal gezamenlijke gesprekken nodig. Deelnemers aan die gesprekken zijn ouders/verwanten, de betrokken kernprofessionals en de Driehoeksbegeleider. Ook die gesprekken kennen een vaste volgorde, want nog steeds zijn de professionals als eerste aan zet. Zodra het hen is gelukt om de prestaties aantoonbaar te verbeteren, wordt ook de inzet van ouders/verwanten gevraagd. Wat kunnen zíj doen om beter samen te werken?

Afhankelijk van het aantal gesprekken vindt er tussentijds nogmaals een teambijeenkomst plaats. Wederom wordt ingezet op een verbreding, waardoor ook andere driehoeken meeprofiteren.

Zodra de beoogde verbetering is gerealiseerd, wordt er een afspraak gemaakt voor een follow-up gesprek (meestal zes á negen maanden later). In de tussenliggende periode zal blijken of de verbetering stand houdt. Meestal kan er na dit follow-up gesprek worden afgerond. Indien wenselijk en passend volgt er ook een aparte afsluiting met het team, dit is per situatie verschillend.

Starttraject
De preventieve werkvorm betreft het Starttraject. Geregeld starten nieuwe wooninitiatieven. Steeds vaker zijn het ouders die de initiatiefnemers zijn, maar ook zorgaanbieders starten geregeld met nieuwe woningen. Bijvoorbeeld in het kader van (ver)nieuwbouw.

Zeker als de bewoners direct vanuit thuis komen, is het belangrijk om het met elkaar te hebben over het aangaan van de samenwerking in de driehoek. Ook deze vorm kent een min of meer vaste volgorde:

  • Zodra bekend is om welke cliënten, ouders en zorgaanbieder het gaat, wordt een bijeenkomst georganiseerd met ouders en de kartrekkers vanuit de organisatie. Daarin leggen we Driehoekskunde uit en passen we de visie toe op de specifieke situatie van de nieuwe woning. Soms laat die nieuwe woning jaren op zich wachten. Dan is een extra tussentijdse bijeenkomst (bijvoorbeeld over het thema loslaten) raadzaam.
  • Tijdens de inwerkperiode van het team volgt een bijeenkomst over Driehoekskunde. Daarmee starten ouders en professionals met hetzelfde verhaal en vooral met dezelfde taal. Vooral de dag van de verhuizing wordt tot in detail voorbesproken.

Desgewenst worden ook de cliënten betrokken bij dit proces.

  • Nadat de nieuwe locatie ruim een half jaar draait volgt een follow-up bijeenkomst om met elkaar te bespreken hoe Samenwerken in de Driehoek in de praktijk verloopt. Vaak leidt dat tot thema’s waaraan samen verder gewerkt kan worden.

De ervaring leert dat het effect van een Starttraject groot is. Het schept duidelijkheid vooraf aan alle hoeken in de driehoek, waar al snel de vruchten van worden geplukt.